ColorRent Kft.

Általános Szerződési Feltételek


A ColorRent Kft. (továbbiakban: Vállalkozó, Bérbeadó) kiadja az Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF) az alábbiakban:

1.     Bérlő köteles az eszközt és tartozékait kellő gondossággal használni, kezelni és megóvni. Ennek be nem tartásából származó minden felmerülő kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik. Bérlő köteles a bérelt, használatában álló eszközt megvédeni a lopással szemben, így azt használaton kívül minden esetben, bármilyen csekély időre elzárni, őrzött, vagy zárt helyen tárolni.

2.     A bérelt eszközt tilos:

- másnak bérbe, illetve kölcsön adni, bérleti szerződésben nem szereplő személynek bármilyen jogcímen átengedni

- a Bérbeadó engedélye, tájékoztatása nélkül az eszközt külföldre vinni.

3.     A Bérlő a teljes kárösszeget köteles megtéríteni a jelen ÁSZF 1-2. pontjaiban foglaltak megszegése esetén, és azokon túl a következő esetekben:

- az eszköz gondatlan szakszerűtlen üzemeltetése, túlterhelése esetén,

- az eszköz mindazon károsodásáért, mely a bérlet időtartama alatt keletkezett, és az nem a természetes elhasználódásból ered,

- az alkatrészek, tartozékok, felszerelések mindennemű hiányáért.

4.     Bérbeadó a jogszabályok adta lehető legteljesebb mértékben kizárja, illetve korlátozza felelősségét azokért a közvetett, vagy következményes károkért, amelyek Bérlőt az eszköz meghibásodásából eredően érik. Bérlő az elektromos és gázüzemű berendezések működését ismeri, az ezekkel kapcsolatos balesetvédelmi előírások betartásáért felelős. Bérlő gondoskodik, hogy az eszközök a hatósági előírásoknak megfelelően kerüljenek használatba.

5.     A bérleti szerződés a külön szerződésben foglalt bérleti díjszabás szerint jön létre. Bérbeadó a bérleti szerződést óvadék megfizetéséhez kötheti, így Bérlő a szerződésben meghatározott óvadék fizetésére köteles, mely biztosítékul szolgál a Bérlő által esetlegesen Bérbeadónak okozott károkért. A bérlet végén az óvadék visszafizetésre kerül, kivéve a Bérlő károkozásának esetén. Bérbeadó nem köteles az óvadékot visszafizetni mindaddig, amíg Bérlő esetleges kártérítési felelősségével kapcsolatban függő kérdés áll fenn. Bérbeadó az óvadék után kamatot nem tartozik fizetni.

6.     A minimális bérleti időtartam egy nap. Egy Bérleti nap 24 órából áll, amely az eszköz átvételének túloldalon feltüntetett időpontjában kezdődik. A tervezett leadás időpontjához viszonyított késés plusz 1 nap felszámítását jelenti.

7.     A bérlet kezdetén, illetve az eszköz kikölcsönzésekor a teljes bérleti díj esedékessé válik, Bérbeadó jogosult a számla kiállítására és Bérlő képviselőjének a bérlés megkezdésekor történő átadására. Bérbeadó pedig köteles annak határidőben történő kiegyenlítésére.

8.     A Bérlő köteles az eszközt és esetleges tartozékait a bérleti szerződésben megjelölt helyszínen, módon, időpontban az üzlet nyitvatartási ideje alatt – ide nem értve a normál elhasználódás esetét – az átvételkorival megegyező állapotban visszaadni. Amennyiben a Bérlő az eszközt rendeltetésellenesen használta, az különlegesen szennyezett, a Bérlő a napi bérleti díj 50%-át jelentő mosatási díjat tartozik megtéríteni, mely összeg beszámítás útján érvényesíthető az óvadék összegéből. Ha a Bérlő az eszközt továbbra is igénybe kívánja venni, ezt a szándékát legkésőbb a bérleti szerződés lejárta előtt 24 órával írásban vagy személyesen kell a Bérbeadó tudomására hozni, az esetlegesen szükséges óvadék és bérleti díj egyidejű megfizetése mellett. Bérbeadó a bérleti szerződést nem köteles meghosszabbítani. Tartós bérlet esetén a bérleti szerződésben megjelölt napon a szerződést meg kell újítani, a bérelt eszköz egyidejű bemutatás mellett. A bérleti szerződés Bérlő általi megszegése esetén, vagy amennyiben a bérlet letelte után 24 órával a Bérlő az eszközt kellő indok nélkül nem szolgáltatja vissza, Bérbeadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, az eszközt a Bérlőtől visszavenni, akár a szükséges önhatalom eszközével is élve, illetve jogi úton visszakövetelni azt. Ugyanígy jogosult Bérbeadó a szerződést felmondani és az eszközt a Bérlőtől visszavenni, ha a Bérlő a Bérbeadó felé fennálló tartozását a Bérbeadó írásos felszólítása ellenére sem rendezi.

9.     Pop-Up (6x3- 3x3-5x5m) rendszerű rendezvénysátor használatával kapcsolatos tudnivalók:                                                                                                         

- A pop-up sátrak a hóterhet nem viselik, téli üzemeltetés csak folyamatos takarítás mellett engedélyezett.                                                                                

- Üzemi szélterhelés: 40km/óra.                                                                                                                                                                                                                                 

E fölötti szél esetén a sátrat el kell bontani. A sátor rögzítése lábanként 2 db 12x300 mm acél talajszeggel, vagy ennek megfelelő csavarozással, vagy lábanként 2x20 kg sátorsúllyal engedélyezett.

Szentendre, 2023. január 1.


Using Format